Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.feetboard.sk. Podmienky bližšie špecifikujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť: Monuto s.r.o., Pri Šajbách 9543/1A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 53687299 DIČ: 2121480647, Zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 152292/B (ďalej len „predávajúci “ ), sprostredkovateľa, ktorým je spoločnosť: Feetboard s.r.o. , Ratkovo 48, 038 54 Ratkovo, IČO:51347105, DIČ: 2120677394, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 69373/L (ďalej len „sprostredkovateľ“) a kupujúceho ( ďalej len „ zákazník “ ).

Spoločnosť Feetboard s.r.o. vystupuje iba ako sprostredkovateľ predaja tovaru (ďalej len „sprostredkovateľ“), pričom vlastníkom tovaru je spoločnosť Monuto s.r.o., Pri Šajbách 9543/1A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača,IČO: 53687299 DIČ: 2121480647. Tieto spoločnosti spolupracujú na základe uzavretej zmluvy o sprostredkovaní.

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva vzniká na základe požiadavky zákazníka cez elektronický obchod www.feetboard.sk. Zmluva sa uzatvára medzi prevádzkovateľom a zákazníkom. Pre uzatvorenie zmluvného vzťahu je potrebné, aby zákazník spravil objednávku na stránke prevádzkovateľa a poskytol mu kontaktné a osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje nepoužiť a taktiež nezverejniť tieto údaje tretím osobám.

Po odoslaní objednávky (stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby”) bude zákazníkovi odoslaná automatizovaná správa potvrdzujúca bezproblémové uzatvorenie obchodnej zmluvy. Potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu, s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky. Súčasťou dodávky je faktúra, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list, návod a iné potrebné dokumenty. Ak sa v dodávke nenachádzajú potrebné dokumenty, zákazník je povinný bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný v čo najkratšom čase zákazníkovi požadované dokumenty dodať.

V zmysle zákona sa objednávateľ zaväzuje, že prevezme tovar a zaplatí požadovanú sumu. V prípade ak tak neurobí, je povinný zaplatiť všetky výdavky s poštovným a balným. Všetka argumentácia či odôvodňovanie neprevzatia (napr. neobdržanie oznámenky a pod.) sú považované za účelové. V prípade nezaplatenia objednávky, vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne, budeme pohľadávku vymáhať. Proces je ústretovo nastavený tak, že zákazník má možnosť vždy uhradiť iba zavinenú škodu či náklady. Pokiaľ však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniknuté náklady uhradiť, nie je schopný sa s predávajúcim akokoľvek zmierlivo dohodnúť, neostáva predávajúcemu nič iné, iba si uplatniť pokutu podľa týchto obchodných podmienok a pohľadávku eventuálne postúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie plnú vinu zákazník a hradí taktiež zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania, ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú.

Stornovanie objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci – spoločnosť Monuto s.r.o., Pri Šajbách 9543/1A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 53687299 DIČ: 2121480647 – si vyhradzuje právo stornovať objednávku ak:

 1. tovar nie je skladom,
 2. tovar sa prestal vyrábať,
 3. tovar má neprimerane nižšiu cenu z dôvodu chyby systému,
 4. nastala iná skutočnosť bráni dodaniu požadovaného produktu.

Platobné podmienky, dodacie podmienky a možnosti dopravy

Za objednaný tovar môže zákazník zaplatiť prostredníctvom:

 1. dobierky – zákazník zaplatí za tovar v hotovosti pri prevzatí zásielky.

Dodanie tovaru je realizované v čo najkratšom čase podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Každý tovar má uvedenú dostupnosť tovaru avšak prevádzkovateľ si vyhradzuje zmenu dostupnosti tovaru. Ak nebude pri tovare uvedené inak, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, maximálna lehota na vybavenie objednávky bude do 30 dní od jej doručenia. Tovar, ktorý máme skladom a je objednaný do 12:00, odosielame ešte v deň objednania. Zákazníkovi sa však odporúča overiť si dostupnosť tovaru ešte telefonicky.

Zákazník je povinný skontrolovať vizuálny stav balenia hneď pri jeho doručení v prípade pochybností či jasných a viditeľných poškodení je povinný spísať s kuriérom na mieste škodový zápis. Stav tovaru ktorý sa nachádza v balení je zákazník povinný skontrolovať najneskôr do 1 hodiny od doručenia, ak nájde akékoľvek známky poškodenia je potrebné kontaktovať kuriéra ktorý zásielku doručoval a spísať s ním škodový zápis. Nedodržanie tohto postupu a nevyžiadanie škodového zápisu bude viesť k zamietnutiu reklamácie týkajúcej sa poškodenia tovaru!

Možnosti dopravy :

 1. kuriér – všetky balíky

Ochrana osobných údajov

 • Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky zodpovedá za spracovanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“).

 1. Dotknutá osoba – kupujúci/návštevník webstránky, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu.
 2. Príjemcovia osobných údajov – účtovná spoločnosť, kuriér DHL, kuriér GLS.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať spracovanie, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

 • Spracovanie osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky
 1. Účely spracovania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy.
 2. Právny základ spracovania osobných údajov: a) Spracovanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení,  b) Spracovanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné

na plnenie zmluvy.

Doba uchovávania osobných údajov je 20 kalendárnych rokov.

 • Spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií

Pre spracovanie osobných údajov na účely zasielania marketingových informácií, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

 1. Účely spracovania osobných údajov: zasielanie marketingových informácií.
 2. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
 3. Doba uchovávania osobných údajov – 5 kalendárnych rokov.
 • Spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Pre spracovanie osobných údajov na účely spracovania cookies, platia všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov uvedené vyššie, a taktiež:

 1. Účely spracovania osobných údajov:  poskytovanie služieb, personalizácia reklám, analýza návštevnosti, google adwords, google analytics, heureka.sk, heureka.cz, zboží.cz, ceneo.pl.

Cookies sú malé množstvo dát, ktoré servery pošlú prehliadaču. Ten ich uloží na počítači užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru.

 1. Právny základ spracovania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
 2. Doba uchovávania osobných údajov – Súbory cookie používané na našich stránkach je možné z hľadiska ich trvanlivosti rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé tzv. „session cookie,“ ktoré sú iba dočasné a zostávajú uložené vo vašom prehliadači iba do tej doby, pokiaľ prehliadač zavriete, a dlhodobé tzv. „persistent cookie“, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení dlhšiu dobu alebo do doby, kým ich manuálne neodstránite, pričom doba ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača.

Heuréka – overené zákazníkmi

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanoveniami zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má zákazník právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, úplného prevzatia tovaru zákazníkom, alebo treťou stranou, ktorú zákazník poveril prevzatím tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné  uplatniť 2 spôsobmi:

 1. Listom – list je potrebné zaslať na adresu: Monuto s.r.o., Pri Šajbách 9543/1A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača
 2. Emailom – na emailovú adresu: obchod@feetboard.sk

Pre urýchlenie odstúpenia od zmluvy sa odporúča zákazníkom, aby vyplnili formulár zasielaný spolu s tovarom alebo na v objednávke zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu a následne zaslali aj list, avšak je dostačujúce využiť len jednu z možností.

Po odstúpení od zmluvy budú zákazníkovi odoslané všetky úhrady, ktoré uhradil v súvislosti s uhradením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k zákazníkovi. Toto sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak zákazník zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý je v ponuke.

Platba je zákazníkovi vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia Vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude zrealizovaná rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe ak nebolo dohodnuté inak. Platba bude vrátená až po doručení vráteného tovaru späť na požadovanú adresu.

Tovar je potrebné zaslať alebo priniesť na požadovanú adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Zásielky je potrebné zasielať bez dobierky. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Preto pokiaľ dôjde k uplatneniu tohto práva, zákazník je povinný dodržať nasledovné podmienky k vrátenému tovaru:

– vrátený tovar by mal byť v pôvodnom obale,
– vrátený tovar by nemal javiť známky používania,
– vrátený tovar by mal byť nepoškodený,
– vrátený tovar musí byť kompletný (vrátane návodu o spôsobe používania, príbalového letáku a podobne, pokiaľ boli súčasťou balenia výrobku).

Ak je vrátený tovar poškodený, predávajúci má právo vymáhať čiastku za poškodenie tovaru z predajcom vrátených peňazí kupujúcemu pomocou súdneho konania.

Tovar je potrebné skontrolovať ihneď pri prevzatí! Pri zistení závady je potrebné bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
 4. predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
 5. predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
 6. lotérie a iné podobné hry.

Záručné podmienky a reklamácie

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po jeho prevzatí, pri zistení vady je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené kupujúcim. Ak predávajúci môže vylúčiť zavinenie kupujúcim, kupujúci má právo: a) odstúpiť od zmluvy; b) žiadať o výmenu tovaru; c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu poštou alebo dopravnou službou, kde zašle vrátane chybného tovaru aj kópiu daňového dokladu a žiadosť o reklamáciu, kde popíše rozsah vady tovaru. Ak je poškodenie zavinené nesprávnym zaobchádzaním alebo porušením pravidiel, ktoré sú uvedené v našom užívateľskom manuáli dodávanom ku každému zariadeniu a ktorý je možné nájsť aj na webovom odkaze: ……………………………………………………………………….

Úplné znenie reklamačného poriadku nájdete v sekcii Reklamačný poriadok .Reklamačný formulár je prístupný na vyžiadanie. V prípade potreby nás kontaktujte na mail: obchod@feetboard.sk!

Orgánom dozoru je:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu pomocou systému alternatívneho riešenia sporov:

1.Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na e-mail uvedený v kontaktoch), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. v platnom znení. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona č. 391/2015 Z.z. v platnom znení. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona č. 391/2015 Z.z. v platnom znení. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR, a to: www.mhsr.sk.

2.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

3.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Ďalšie informácie:

Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v platnom znení.

Záverečné ustanovenia

Všetky vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predávajúci si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby a podľa legislatívnych zmien.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom, porozumel mu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

[]