Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok je platný v elektronickom obchode www.feetboard.sk

Základné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) a v súlade so zákonom 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len “Tovar”), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len “Reklamácie”).

Predávajúci  spoločnosť: Monuto s.r.o., Pri Šajbách 9543/1A 831 06 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 53687299, DIČ: 2121480647, Zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 152292/B (ďalej len „ prevádzkovateľ “ ).

Reklamačné podmienky

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom.

Prevádzkovateľ  zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytujú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Prevádzkovateľ , nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.

Na akumulátory (batérie) sa vzťahuje štandardná záručná lehota 24 mesiacov (2 roky). Nakoľko je ale batéria spotrebný materiál a strácanie kapacity je prirodzenou vlastnosťou (nie vadou) tak záruka sa dá uplatniť iba na konštrukčnú, či skryto materiálovú vadu. V prípade rapídnej straty kapacity je možné batériu reklamovať iba počas prvých 6 mesiacov od kúpy produktu. Pokiaľ sa však strata kapacity objaví po uplynutí tejto lehoty uplatnenie reklamácie nebude možné nakoľko stratu kapacity môžu mať za následok rôzne aspekty ako napríklad spôsob nabíjania a vybíjania, spôsob skladovania, intenzita používania.

Pri uplatnení práva na opravu doručí zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list. Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti prevádzkovateľa, za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu), zákazník doručí reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu, faktúry (prípade inú formu daňového dokladu) a záručný list po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom, (kontakty sú uvedené na web stránke www.feetboard.sk).

PRÍJEM REKLAMÁCII – balíky posielajte na vlastné náklady. Typ prepravcu a varianta prepravy je určná na Vás. Zašlite nám poštou v obálke doklad od prperavy a poštovné Vám preplatíme úhradou na účet. Adresa pre prijímanie reklamácii: Monuto s.r.o., Pri Šajbách 9543/1A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača. O prijatí a riešení reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo emailom (podľa údajov vo Vašej objednávke alebo na reklamačnom lístku, neručíme za zle uvedené kontaktné údaje.)

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom – poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou.  Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9 § 18 Zákonu o ochrane spotrebiteľa.

Prevádzkovateľ., nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli, nevhodné dobíjanie produktov, používanie produktov v teplotách mimo  rozpetia 10-28  °C …), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

Ak prevádzkovateľ , pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je dispozičnou vôľou zákazníka, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto prevádzkovateľ nezodpovedá za jeho prípadné vady.

Vybavenie reklamácie

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie kúpnej ceny).

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie kúpnej ceny) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie kúpnej ceny), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

[]